Former Members

Former Members

Shri Rakesh Chandra

Shri Ashok Haldia

CA. Kamlesh S. Vikamsey

CA T.N. Manoharan

Shri Pawan Kumar Vijay

Shri G. Gehani

Shri G.N. Agarwal

Shri T. Bhargava

Dr. Navrang Saini

Shri Praveen Garg

Shri Sunil Goyal

Shri Pravakar Mohanty

Ms. Preeti Malhotra

Shri Sanjay Grover

Shri J. Venketeswarlu

Shri Shyam Agarwal

CMA Avijit Goswami

Shri Anand Mohan Bajaj

Shri Sushil Kumar